Rytme

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier

Markert

Rytmen utgjør et fremtredende element i sangen

Eksempel: sittende sang hos Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago).

Anonym

Rytmen er lite fremtredende

Eksempel: Jernspurv (Prunella modularis).

Variabel

Rytmen er fremtredende, men varieres mye.

Eksempel: Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus).

Stakkato

Rytmen er ujevn og uryddig og lydene kommer hulter til bulter.

Eksempel: Første del av  hver strofe i sangen hos munk (Sylvia atricapilla).

Neste hovedkategori: Fuglesangkategorisering: 7. Hermelyder

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier