Varighet

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier

Kort/lang

Varigheten på både frase og pause kan ha betydning for artsbestmmelsen.

Eksempel: Flaggspett (Dendrocopos major) (kort), dvergspett  (Dryobates minor)(lengre).

Antall stavelser

Eksempel: Ringdue (Columba palumbus), tyrkerdue (Streptopelia decaocto).

Pauser inne i frasen

Eksempel: Gluttsnipe (Tringa nebularia), rødstilk (Tringa totanus).

Pauser mellom fraser

Eksempel: Svarttrost (Turdus merula), duetrost (Turdus viscivorus).

Hubro (Bubo bubo), hornugle (Asio otus).

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier